ضرب المثل های اقلیدی

(( زورازگاو وناله ازبرجین)) درفرهنگ اقلید به یقین برخی ضرب المثل ها را باید با قلم زرّین بر لوح سیمین ودرقاب خوش نگین نوشت که حاصل خاطره ونتیجه تجربه ونگرش واسعه و دانش کامله پدران ومادران این سرزمین ودیارتدین و تمدن است وضرب المثل فوق که خواستگاه اقلیدی و جایگاه اصیل کلیدی دارد به سبب شغل غالب مردمان گذشته درحوزه کشاورزی وسنتی بودوسروکار داشتن با گاوو برجین برای خرمن کوبی چنین ضرب المثل مطلو...