اقلید شهر زیبای امام زمان

کوه های  فیروزه ای ، پایتخت عاشقان صاحب الزمان  و شهر خلاق و خلاقیت